Standard forbehold​

STANDARDFORBEHOLD

TØMRERVÆRKSTEDET.DK APS

For alle aftaler, hvor Tømrerværkstedet.dk ApS (TØM) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 10. december 1992 (AB 92) med nedenstående ændringer og tilføjelser.

Ved uoverensstemmelse mellem nærværende standardforbehold og bygherres eller hovedentreprenørens generelle handelsvilkår/entreprisebetingelser eller andre standardforbehold, går TØMs betingelser forud.

Ad § 7, stk. 1, Sikkerhedsstillelse

Bygherren skal senest 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse stille sådan sikkerhed som beskrevet i § 7, stk. 2.

Ad § 8, stk. 1, Forsikring

TØM og dennes eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på den af bygherre tegnede brand- og stormskadeforsikring.

Forsikringen skal bl.a. dække materialer, leverancer og arbejder, som endnu ikke er tilført byggepladsen/udført på byggepladsen men opbevares andetsteds/er udført andetsteds, herunder på TØMs lager, jf. nedenstående beskrivelse af materialer og arbejder under ”Ad § 22, stk. 2”.

Det forudsættes, at bygherren tegner all risks-forsikring, hvorunder TØM og dennes eventuelle underentreprenører er medsikrede. Denne forsikring skal gælde fra arbejdets påbegyndelse til mangler påvist ved afleveringen er afhjulpet. Forsikringen skal dække samtlige arbejder omfattet af entreprisen, hvad enten disse er permanente eller midlertidige inkl. dertil anvendte materialer eller materialer der skal anvendes dertil, som er de sikredes ejendom eller som de sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på byggepladsen eller under indenlandsk transport på vej dertil. Selvrisikoen påhviler bygherre og bygherre er på forlangende pligtig til at dokumentere, at forsikring er tegnet i overensstemmelse med ovennævnte.

Der ændres ikke ved indholdet af denne bestemmelse ved offentlige bygherres selvforsikring.

Ad § 10, stk. 1 og § 30, Ydelsen

Samtlige oplysninger i materiale fra TØM, herunder brochurer, kataloger, prislister mv., vedrørende tekniske data, herunder vægt, dimensioner, ydeevne mv., er omtrentlige og alene bindende for TØM i det omfang kontrakten klart og udtrykkeligt henviser til dem.

TØM er under hele entreprisens forløb berettiget til – uden forudgående meddelelse til bygherre – at foretage sådanne ændringer i arbejder/leverancer, som TØM måtte finde nødvendige og som er uden nævneværdig betydning for entreprisens udseende og funktion.

TØMs berettigede ændringer af entreprisen, jf. ovenstående, berettiger ikke bygherre til erstatning.

Ad § 10, stk. 3 og § 30, Ejendomsforbehold

TØM bevarer ejendomsretten til leverancer, for hvilke TØM ikke har modtaget betaling, selv om disse måtte befinde sig på byggepladsen, indtil disse enten er indføjet i byggeriet eller indtil aflevering af den færdige/samlede entreprise har fundet sted.

Såfremt bygherren ikke betaler, er TØM berettiget til at fjerne de materialer og leverancer, der er leveret på byggepladsen og for hvilke der ikke er betalt, frem til det tidspunkt, hvor leverancerne indføjes i byggeriet eller det tidspunkt, hvor den samlede entreprise afleveres. Ved afhentning af materialer og leverancer, er bygherren forpligtet til at sikre TØM adgang til byggepladsen.

Ad § 10, stk. 4, jf. § 30, stk. 3, Materialeegenskaber

Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber, som påfører TØM et videregående ansvar end efter AB 92, er kun gældende, i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for TØM.

Ad § 22, stk. 2, Betaling

TØM kan, efter samme regler som anført i § 22 stk. 1, kræve betaling for materialer mv. til brug for den pågældende entreprise, hvorom der er indgået aftale om køb mellem TØM og leverandøren men endnu ikke leveret på byggepladsen.

Tilsvarende kan TØM, efter samme regler som anført i § 22, stk. 1, kræve betaling for samtlige de arbejder der er udført i forbindelse med den pågældende entreprise, uanset hvor arbejdet måtte være udført, herunder på TØMs lager eller fabrik, og uanset om de enheder, hvorpå arbejdet er udført, er leveret på byggepladsen.

Ad § 25, stk. 2, Forsinkelse

TØMs eventuelle erstatningsansvar for tab som bygherre måtte lide som følge af forsinkelse, der skal henregnes til TØMs forhold, er maksimeret til den værdi, som det forsinkede produkt udgør, dog maksimalt kr. 100.000,00.

Ad § 25, stk. 3

TØM hæfter ikke for driftstab, lejetab og avancetab eller andet indirekte tab.

Ad § 47, Værneting

Såfremt bygherre/køber er forbruger og vælger at anlægge civilretlig sag imod TØM, da er Retten i Holbæk rette værneting.

Produktansvar

Bygherre/køber skal holde TØM skadesløs i den udstrækning, TØM pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som TØM efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for overfor bygherre/køber.

TØM er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i bygherres/købers besiddelse

b) på produkter, der er fremstillet af bygherre/køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

I intet tilfælde er TØM ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

De nævnte begrænsninger i TØMs ansvar gælder ikke, hvis TØM har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

TØM og bygherre/køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet.

​​

Tømrerværkstedet.dk ApS, maj 2012​

Følg vores hverdag på Facebook

​På vores facebook, kan du se de seneste billeder fra vores hverdag.

Du kan blandt andet opleve spændende og flotte billeder.

​​​

Vi glæder os til at se dig på facebook!

​Firma

Tømrerværkstedet.dk Aps

CVR: 28318901

Adresse

Rendsborgparken 1

4400 Kalundborg

Kontakt

Telefon: 59 56 03 00

E-mail: tvka@tvka.dk